Att ge spädbarn på upp till 2 år gluten, fördubblar risken för celiaki, enligt en studie publicerad i Clinical Gastroenterology and Hepatology, American Gastroenterological Associations officiella vetenskapliga tidskrift.

“Glutenintagets roll hos spädbarn och risken att senare utveckla celiaki, har länge debatterats,” säger studiens huvudförfattare Carin Andrén Aronsson, MSc, projektkoordinator och enhetschef vid Enheten för diabetes och celiaki, Lunds universitet.  “Vår studie uppvisar övertygande belägg för att mängden gluten, intagen vid tidig ålder, har en roll i sjukdomsutvecklingen, speciellt hos barn med en genetisk risk för att utveckla celiaki.”

För att ligga i riskzonen för celiaki, måste en individ både exponeras för gluten, samt bära en av HLA-genotyperna DR3-DQ2 eller DR4-DQ8. I studien ser man dock inga skillnader mellan glutenintag i tidig ålder och de olika riskgenopyperna. “Den här upptäckten ger insikt i varför vissa, men inte alla, barn med genetisk risk, utvecklar celiaki,” tillägger Aronsson.

Rutinerna för matande av barn i Sverige skiljer sig dock från andra länder. I Sverige finns en tradition av att mata barnen  tidigare, och med större glutenkoncentrationer än i större delen av världen. Liknande studier i framtiden, bör även göras utanför Sverige.

Källor

Läs mer

Alpha Plus produkter